powered by Footsteps

Berichtgeving kunstgras (11-10-2016)

Het bestuur van UVV Voetbal wil u als volgt informeren over de kunstgras discussie

Update vrijdag 21 oktober 2016 
Afgelopen woensdag 19 oktober heeft de inloop-avond voor leden en ouders plaatsgevonden. Tijdens deze avond hebben de aanwezigen hun bezorgdheid kunnen uiten, heeft het bestuur nadere toelichting kunnen geven en vragen kunnen beantwoorden.   

Inmiddels hebben we een schrijven ontvangen van de Gemeente Utrecht zoals zij hadden toegezegd op de gemeentelijke informatie avond van 12 oktober 2016. De strekking van de brief is:

We benadrukken dat de adviezen zoals door de KNVB en RIVM gegeven voor ons leidend zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk om een nuance in deze discussie aan te brengen die we hebben samengevat in de volgende twee punten:

 1. Alle voetballers en ouders/verzorgers van voetballers zijn vrij om de keuze te maken om niet te voetballen op één van de kunstgrasvelden die nu ter discussie staan. Dit betreft zowel bij de eigen vereniging als bij het spelen van uitwedstrijden. De betrokken verenigingen accepteren deze beslissing en werken hier volledig aan mee:
 2. De verenigingen zijn vrij om voor de trainingen voor jonge kinderen (t/m O10 teams & G-voetbal daar waar mogelijk uit te wijken naar andere kunstgrasvelden met TPE infill op hetzelfde sportpark, of indien dit mogelijk is, in overleg met het verhuurloket te zoeken naar een geschikt kunstgrasveld in de buurt. Deze afspraken gelden dan maximaal tot het moment dat er nieuwe standpunt van de KNVB en RIVM is geleverd op basis van de onderzoeken die vorige week door minister Schippers zijn opgedragen.

De gemeente Utrecht en de Utrechtse voetbalverenigingen volgen de berichtgeving rondom het voetballen op kunstgras op de voet. Mocht er door nieuwe inzichten een aanleiding zijn om andere beslissingen te nemen, dan hebben gemeente Utrecht en de betrokken verenigingen afgesproken opnieuw overleg te voeren.

 

Hoewel de eerder gemaakte en al gecommuniceerde afspraken bevestigd worden, missen wij antwoorden op een aantal belangrijke vragen. Deze hebben we opnieuw aan de gemeente gesteld. Deze vragen zijn:

 1. Mogen we uitwijken naar grasvelden om jongere kinderen daarop te laten trainen?
 2. Mogen we uitwijken naar het grasveld (veld 5) voor wedstrijden?
 3. Graag ontvangen wij het overzicht van de metingen van de verschillende kunstgrasvelden der voetbalverenigingen waarop het reguliere vervangingsplanning van de kunstgrasvelden is gebaseerd.

Ook hebben we kennis genomen van de berichtgeving vanuit de bandenbranche die vandaag (21 okt) publiek is gemaakt en hebben dit momenteel in beraad. Voor meer informatie hierover: http://www.vaco.nl/nieuws/nieuwsberichten/nieuwsbericht?newsitemid=412483584&title=Persbericht+VACO+en+Vereniging+Band+%26+Milieu%3a+Kunstgras+met+SBR-granulaat+is+veilig

Dit betekent dat de protocollen voor wedstrijden en voor trainingen vooralsnog onverkort van kracht blijven.

Zodra we meer informatie hebben (vanuit de gemeente of t.a.v. de berichtgeving vanuit de bandenbranche vereniging) zullen we dat weer communiceren.

 

Update vrijdag 14 oktober 2016

3.Donderdag 13 oktober heeft het bestuur van UVV Voetbal, samen met nog 9 verenigingen uit Utrecht, de informatie avond van de gemeente Utrecht bezocht. Daarin werd het huidige standpunt van de gemeente nogmaals toegelicht. Dit standpunt werd door de aanwezige verenigingen tot dan toe al gevolgd en nogmaals onderschreven. Onder deze verenigingen waren naast UVV ook Kampong, PVCV, vv De Meern, vv Hoograven, Sporting '70 aanwezig. 

De KNVB heeft dit onderwerp gebundeld op KNVB Assist, ook daar kunt u meer informatie vinden.

Het bestuur van UVV blijft dan ook bij het eerder ingenomen standpunt in lijn met de KNVB, RIVM en de Gemeente Utrecht. Uiteraard neemt het bestuur bezorgdheid onder leden serieus en om die reden organiseert het bestuur op woensdag 19 oktober een inloop-avond voor haar leden om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Deze inloop-avond zal plaatsvinden in de kantine vanaf 20.00 - 21.30 uur. 

Om bovendien meer duidelijkheid en mogelijkheden te verschaffen rond wedstrijden en trainingen zijn onderstaande protocollen opgesteld.

Protocol Wedstrijden: 

 • De veldindeling voor de wedstrijden bij UVV is leidend en zal niet op voorhand worden aangepast.
 • Als er UVV teams zijn -dit is ook van toepassing voor onze gasten- die hun wedstrijd niet op Veld 1 (veld naast het Pupillenveld) willen spelen, respecteren wij dat en zullen wij deze afgelasten. Wij maken dan melding aan de KNVB dat de wedstrijd om die reden niet door kon gaan. 
 • De KNVB mag aangeven hoe te handelen en heeft na overleg aangegeven hier soepel mee om te gaan. 
 • Als de capaciteit het toelaat kunnen deze op een later moment mogelijk worden ingehaald - mogelijk omdat onze capaciteitsproblematiek dit maar beperkt zal toelaten. Het kan dan dus zijn dat wedstrijden niet ingehaald kunnen worden. Dit is dan van ondergeschikt belang.

 

Protocol Trainingen: 

 • Ook de veldindeling van de trainingen blijft gehandhaafd.
 • Er kan en mag NIET uitgeweken worden naar gras omdat dat door de gemeente (eigenaar van de velden) niet wordt toegestaan. Tijdens het gesprek met de gemeente hebben we het verzoek gedaan dit tenminste de komende weken (bijv tot aan de winterstop) wel toe te staan en dat verzoek heeft de gemeente momenteel in beraad. Nogmaals: tot nader order dus NIET uitwijken naar de grasvelden. Zodra wij bericht ontvangen van de gemeente zullen we hier weer over communiceren.
 • Wat WEL kan is in de zogenaamde dal-uren gaan trainen op het hoofdveld. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken: Stuur een mail naar de secretaris van UVV (secretaris@uvv-voetbal.nl) met daarin dit verzoek en de dag/tijd waarop je op het hoofdveld zou willen trainen.
 • Na akkoord van de secretaris kan je gaan trainen op het hoofdveld. De huidige indeling van de trainingen en de velden staat op http://www.uvv-voetbal.nl/225/training/; daaruit kunnen de dal-uren worden afgeleid.
 • De verdere organisatie van die training(en) dient door het team zelf geregeld te worden.


Update woensdag 12 oktober 2016

2.
De KNVB heeft maandagmiddag met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen.

De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd. Verder benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden.

Lees hier verder.
 

1.
Gelet op de uitwisseling binnen het netwerk voetbal over de problematiek over kunstgrasvelden met rubbergranulaat stellen de gemeente en de VSU voor om een overleg te organiseren om de verenigingen bij te praten over de volgende punten:

- Laatste stand van zaken landelijk over aanpak en onderzoek naar kunstgrasvelden en rubbergranulaat;

- Toelichten informatie over TPE dat de gemeente vanaf 2006 gebruikt voor het instrooien van de kunstgrasvelden en waarom tot nu toe niet gekozen is voor kurk.

- De planning toe te lichten voor de vervanging van de kunstgrasvelden van voor 2006, waar nog rubbergranulaat is toegepast. Deze planning willen we u uiterlijk as woensdag toesturen.

- Overige vragen.

Daarnaast kunnen verenigingen onderling afstemmen hoe om te gaan met de huidige situatie.

De gemeente blijft tot nadere berichtgeving het advies volgen dat spelen op kunstgrasvelden niet stopgezet hoeft te worden.

Bijeenkomst donderdag 13 oktober as, Tijdstip 19.00-20.30 uur, locatie Nieuw Welgelegen 1eetage.

We begrijpen dat deze bijeenkomst prioriteit heeft voor de verenigingen met de kunstgrasvelden op basis van rubbergranulaat, maar overige verenigingen zijn ook welkom.

De Gemeente ziet de bijeenkomst als een besloten overleg: er zijn geen persuitnodigingen verstuurd.


Update vrijdag 7 oktober 2016:
Naar aanleiding van de uitzending Zembl waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden ontvingen we vragen van leden en signaleren we dat leden (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden. Bij UVV betref het het Pupillenveld en Veld 1 (veld  naast het Pupillenveld)

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de UVV Voetbal en de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zit de KNVB met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website op de hoogte van het vervolgproces. Voor meer informatie kunnen wij onze leden doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Ook verwijzen wij graag naar de publicatie van Gemeente Utrecht. (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/sport/voetbalvelden-met-rubbergranulaat/)

Namens het bestuur van UVV Voetbal

 

terug